Allmänna villkor | Light by Sweden

Light By Sweden

Allmänna villkor

Dessa försäljningsvillkor reglerar Light by Sweden AB (nedan kallat Light by Sweden) montage och försäljning av produkter och skall gälla om inte annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Under punkten “Om cookies” informerar vi även om användningen av cookies på vår webbplats.

BETALNING

Betalning till Light by Sweden sker via faktura. För att faktura ska kunna tillämpas krävs att företaget är kreditvärdigt enligt vår bedömning. Betalning ska vara Light by Sweden tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat skriftlig är överenskommet. Sker order utan inloggning på konto skall betalning vara Light by Sweden tillhanda innan leverans sker. Sker delleverans får likvid för densamma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning hållas inne om det anses att varan eller montage inte är enligt beskrivning och överenskommelse. Varan ska i detta fall returneras i oanvänt skick och Light by Sweden krediterar därefter fakturan (se Ansvar för fel). Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt specifikation på fakturan. Varorna är Light by Sweden egendom till dess att varan till fullo betalats.

PRODUKTINFORMATION

Uppgifter på vår hemsida, i kataloger, broschyrer och liknande är noggrant och grundligt bearbetade, men gör inte anspråk på att vara fullständiga. Ersättningskrav och följdskador på grund av dessa uppgifter godkänns inte. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar samt prover rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande användas till annat ändamål än för vilket de överlämnats. De får heller inte, utan medgivande, kopieras utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Bilder, texter och tekniska beskrivningar är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

LEVERANS

Om inget annat avtalats anses varan såld fritt Light by Sweden lager. Godset övergår i köparens ansvar när speditören eller kund hämtar hos Light by Sweden. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage. Frakt tillkommer om inget annat anges för leveranser som inte monteras av Light by Sweden. Frakt kan tillkomma på ordar med montage korta ledtider som medför expressfrakter (kortare än standardleveranstid). Detta kan meddelas muntligt, via mail eller i ordererkännande.

SÄKERHET

Installation av Light by Swedens produkter skall ske av en behörig elektriker enligt montageanvisning.

GARANTI

Light by Sweden lämnar fem års garanti på sina produkter.

ANSVAR FÖR FEL

Light by Sweden förbinder sig i enlighet med vad nedan stadgas avhjälpa alla uppkomna eventuella fel, genom bristfälligheter i konstruktion, material och montage, som uppkommer inom garantitiden. Light by Sweden ansvarar inte för fel i vara som används felaktigt, om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingående förkortas tiden för ansvar i motsvarande grad. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av Light by Sweden tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom 14 dagar från den dag köparen märkt eller borde ha märkt felet. I fråga om fel som köparen borde märka vid mottagande åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta Light by Sweden om felet. Om köparen underlåter att underrätta Light by Sweden enligt vad som här angetts förlorar denna rätten till avhjälpande.

Fel utgår enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Light by Sweden ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på Light by Sweden under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köparen att kontrollera att rätt produkt för ändamålet har erhållits vid mottagen leverans.

Light by Sweden ansvar avser endast fel som uppkommer vid korrekt användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Det omfattar inte fel som förorsakas av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage av kund, oriktigt utförd reparation av kund, normal förslitning eller försämring.

Light by Sweden ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven lösning av kund tillämpats. Light by Sweden ansvarar inte för eventuella fel på produkter utanför Light by Sweden standardsortiment som Light by Sweden anskaffat på kunds begäran.

Light by Sweden ansvarar för felsökning om montage ingått i produkten. Eventuellt byte står kund alternativt leverantör för, dock är det kunds uppgift att driva detta mot leverantör. Light by Sweden ansvar för fel innebär att Light by Sweden efter eget val reparerar eller byter ut felaktig vara.

Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så skall köparen om säljaren så begär sända varan till säljaren, eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd. Vid anspråk gällande fel på vara tillämpar Light by Sweden följande alternativ;

Light by Sweden skickar ut ny vara direkt och kund returnerar felaktig vara inom 30 dagar. Sker inte detta eller att felet inte godkänns debiteras varan. Skickas ny vara och det uppmärksammas att det inte är denna som är fel och den nya varan returneras till Light by Sweden kan Light by Sweden debitera kund för de kostnaderna detta medfört.

RETURER

Om så särskilt avtalas, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av behörig personal och ska på av Light by Sweden fastställt formulär. För godkännande erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter Light by Sweden godkännande får köparen återsända varan med av köparen förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Kund har 30 dagars ångerrätt. För att kunna få full kreditering på en vara krävs obruten förpackning och att varan är i nyskick vid retur och är väl emballerade så fraktskador ej uppstår p.g.a. bristfälligt emballage.

Kostnader för frakter och montage krediteras ej. Anspråk gällande retur skall anmälas till ansvarig säljare hos Light by Sweden som inleder ett returärende och översänder aktuella returformulär som sedan kund fäster på returpallen. När Light by Sweden fått tillbaka och godkänt returen krediteras summan för godkända varor minus eventuella kostnader för returfrakt om Light by Sweden står för detta.

BEFRIELSEGRUNDER

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, inbrott, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund.

Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

TVIST

Tvist angående detta avtal, dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma ska slutligt avgöras i svensk domstol eller skiljenämnd. All information som framkommer under skiljeförfarandet, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga parters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Light by Sweden vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att tillhandahålla relevans för våra tjänster, våra produkter, att kunna skicka nyhetsbrev, göra kundundersökningar och skicka andra erbjudanden till dig. Vad Light by Sweden definierar som personuppgifter är för-och efternamn, telefonnummer, e-post och beställarens befattning på företaget. Korrekta personuppgifter säkerställer också våra åtagande gällande garantier och reklamationshantering mot dig som kund. Vi tar emot information som du frivilligt ger oss när du köper en produkt av oss, skickar oss e-postmeddelanden eller kontaktar oss på något sätt. Den informationen kan innehålla personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkorts-information, företagsinformation, fysisk adress och annan information som är kopplad till dig som användaren. Genom att ge oss den här informationen anses du vara informerad om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Om du inte vill att vi sparar uppgifter om dig kan du avsäga dig detta här. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. Genom att beställa varor och/eller tjänster av oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Samtliga uppgifter sparas på ett säkert digitalt sätt och vi säljer inte vårt kundregister till tredje-part.

Personuppgifter kan komma att användas till;
Utskick till om återkallelse/utbyte av vara.
Nyhetsbrev (detta kan enkelt avregistreras i utskicket).
Sökning efter ordrar i vårt affärssystem.
Hantering av garantiärenden i vårt affärssystem.
Kontakt vid orderarbete, montagefrågor samt kundrelaterade frågor.
Kundundersökningar (detta kan enkelt avregistreras i utskicket).

OM COOKIES & DATAPOLICY

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en mycket liten textfil som lagras i din dator. Den används för att komma ihåg dig och dina val på hemsidan. Cookies är ett utmärkt sätt för hemsidor att spara viktig information och inställningar. Till exempel när du senast var där, vad du skrev in i ett formulär så att du slipper skriva igen, vilka val du gjort och så vidare. Cookies kan inte innehålla kod och därför behöver du inte oroa dig för reklam, spionprogram, virus eller liknande. Cookies belastar inte ditt system märkbart. Det är bara hemsidan som sparade textfilen som kan läsa den, så ingen annan kan se vad du gjort hos oss. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte. Vi använder följande cookies:

Statistik-cookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats.

Sessions-cookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Då lagras inga cookies i din dator, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på våra och andras hemsidor. Viss information om användningen av Light by Sweden hemsidor skickas till Google då vi använder Google Analytics samt Google Tag Manager. Vi använder dock anonymiseringsversionen av denna så ingen information som hänför sig till någon individuell användare skickas vidare till Google. Klicka här för att läsa om hur Google använder den data som de får på detta sätt. Personuppgifter som samlas in på webbplatsen hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring. Om du har några frågor kring användandet av cookies på vår hemsida var vänlig kontakta Light by Sweden på info@lightbysweden.com. Du kan också läsa mer om cookies på www.minacookies.se.

ÖVRIGA VILLKOR

Vi hänvisar till allmänna leveransbestämmelser ALEM 09.

Kontakta oss

Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.